QUY TRÌNH CUNG ỨNG DỊCH VỤ CỦA CHN EXPRESS

quy-trinh-cung-ung-dich-vu-cua-chn-express

(1):  Quy trình nhận BP, BK từ khách hàng

Khi khách hàng có nhu cầu gửi chuyển phát nhanh, Nhân viên giao nhận của CHN Express sẽ đến tận nơi khách hàng nhận BP, BK.

(2): Quy trình khai thác BP, BK tại Bưu cục CHN Express

Sau khi nhận BP, BK từ khách hàng, nhân viên giao nhận của CHN Express mang về Bưu cục CHN Express để khai thác, chia tuyến, đóng gói.

(3):  Quy trình kết nối từ Bưu cục CHN Express đến Trung tâm khai thác

Tất cả BP, BK sau khi đóng gói sẽ được gửi đến Trung tâm khai thác tại H ồ Ch í M inh bằng xe công ty.

(4): Quy trình kết nối từ Trung tâm khai thác đến Bưu cục phát

Trung tâm khai thác nhận được BP, BK từ tất cả các bưu cục gửi về sẽ phân loại ra theo từng n ư ớc rồi kết nối tới bưu cục phát ở các n ư ớc đó bằng xe m áy bay v ận chuy ển.

(5):  Quy trình kết nối hàng không

Với  các n ư ớc ở khu v ực c ó ít chuy ến bay thì BP, BK sẽ được gom h àng v à chuy ển v ào cu ối tu ần đ ó. Ngoài trung tâm khai thác tại H ồ Ch í Minh còn có 3 trung tâm khai thác khác tại Đà Nẵng, Cần Thơ, H à N ội. (6)

(7), (8):  Quy trình phát BP, BK

Trung tâm khai thác kết nối BP, BK đến bưu cục phát ở n ư ớc. Tại đây, BP, BK được khai thác và phân cho nhân viên phát theo tuyến mà họ phụ trách. Nhân viên phát nhận BP, BK và đem đi phát cho người nhận.

error: Content is protected !!